Ochrana osobných údajov


PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
A ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

 

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov (ďalej len „Dotknutá osoba“) webových stránok www.happylife.eu (ďalej len „webové stránky“), ktoré prevádzkuje spoločnosť HAPPYLIFE s. r. o., so sídlom Čsl. tankistov 300/A, 843 53 Bratislava – Záhorská Bystrica, IČO: 44728735, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo: 58059/B, emailový kontakt: info (zavináč) happylife.eu (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“), a taktiež ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „Zákon“).

 

I. Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky tovaru či služby

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej prostredníctvom webových stránok, ktorej predmetom je dodanie tovaru či služby Prevádzkovateľa Dotknutej osobe (ďalej len „Zmluva“), sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej Zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov, kedy je Prevádzkovateľ povinný archivovať účtovné doklady obsahujúce osobné údaje Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ eshopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky Internetových stránok, správca CRM systémov Prevádzkovateľa, poskytovateľ webhostingových služieb, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovacích služieb pri dodaní Dotknutou osobou objednaného tovaru (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Možnosť nákupu tovaru a/alebo služieb ponúkaných na stránkach Prevádzkovateľa nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 

II. Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení nákupu či produktu a/alebo pri zadaní otázky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia jej ohodnotenia nákupu či produktu alebo za účelom alebo zodpovedania či zverejnenia Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu na webovej stránke, sú: meno a priezvisko, emailová adresa a miesto bydliska Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ.

Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľovi poskytnuté v rámci služby online helpdesku alebo v rámci osobitného kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne na účely zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré Dotknutá osoba poskytne Prevádzkovateľovi v súvislosti s otázkou alebo hodnotením ku konkrétnemu produktu či službe za pomoci k tomu určeného osobitného formulára, môžu byť v anonymizovanej podobe zverejnené pri popise daného produktu – takáto otázka či hodnotenie následne slúži aj ďalším zákazníkom pri získavaní bližších informácií o produktoch a službách Prevádzkovateľa.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v zodpovedaní otázky, dopytu či podnetu, ktorý mu adresovala Dotknutá osoba s využitím helpdesku alebo v rámci osobitného kontaktného formulára na webových stránkach, alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v prehlbovaní záujmu verejnosti o jeho produkty či služby s využitím anonymizovaných hodnotení zákazníkov.

Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania otázky, dopytu či podnetu Dotknutej osoby, a ďalej po dobu zverejnenia anonymizovaného hodnotenia Dotknutej osoby, voči ktorému môže Dotknutá osoba uplatniť svoje námietky.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár pre hodnotenie nákupu a/alebo zadanie otázky či podnetu nie je primárne určený pre návštevníkov webových stránok Prevádzkovateľa mladších ako 16 rokov.

 

III. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii k newsletteru (priamy marketing)

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zasielania písomných či elektronických správ priameho marketingu, ku ktorým sa Dotknutá osoba prihlási prostredníctvom webovej stránky, sú: emailová adresa Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je

A: v prípade Dotknutých osôb, ktoré sú existujúcimi zákazníkmi Prevádzkovateľa: oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v informovaní Dotknutých osôb o nových produktoch a službách Prevádzkovateľa s cieľom ich ďalšieho predaja, v súlade s § 116 ods. 14 a 15 zákona č. 452/2021 Z. z. zákona o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, a ďalej

B: v prípade Dotknutých osôb, ktoré prejavili záujem o zasielanie správ priameho marketingu prostredníctvom registračného formulára na webových stránkach: súhlas Dotknutej osoby.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie správ priameho marketingu, ktoré môže byť z podnetu Dotknutej osoby kedykoľvek odvolané.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter Prevádzkovateľa nie je primárne určený pre návštevníkov webových stránok Prevádzkovateľa mladších ako 16 rokov.

 

IV. Spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní služieb spojených s registráciou na webových stránkach Prevádzkovateľa

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb spojených s registráciou na webovej stránke Prevádzkovateľa, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného registráciou na webových stránkach Prevádzkovateľa, umožňujúceho využívanie špecifických výhod a služieb pre registrovaných návštevníkov webových stránok, ktoré by inak nebolo možné týmto návštevníkom poskytovať.

Osobné údaje budú spracované po dobu nutnosti trvania registrácie Dotknutej osoby na webových stránkach.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Služby spojené s užívateľským účtom na webových stránkach nie sú primárne určené pre návštevníkov Internetového obchodu mladších ako 16 rokov.

 

V. Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení nákupov zverejňovaných na stránkach cenových porovnávačov

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia Dotknutou osobou zadaného hodnotenia nákupu v anonymizovanej podobe (napr. v rámci služby s označením „Overené zákazníkmi“ od spoločnosti Heureka Group a.s., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 07822774), sú: meno či prezývka, emailová adresa a hodnotenie nákupu Dotknutej osoby.

Spracovaním týchto dobrovoľne poskytnutých osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre získavanie hodnotení nákupov, a ktorý tieto hodnotenia pre Prevádzkovateľa sám zverejňuje, predovšetkým prevádzkovateľ internetového porovnávača cien. Takýto prevádzkovateľ zároveň sám spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na vlastné účely v pozícii prevádzkovateľa, ak k tomu Dotknutá osoba udelí osobitný súhlas.

Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v overovaní spokojnosti zákazníkov za účelom zlepšovania služieb Prevádzkovateľa pre ďalších zákazníkov. V prípade prevádzkovateľa cenového porovnávača je právnym základom spracovania osobných údajov súhlas Dotknutej osoby vyslovený tomuto prevádzkovateľovi v súlade s podmienkami spracúvania osobných údajov na jeho webových stránkach, ktorý smie byť kedykoľvek odvolaný.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou spomínaného sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár pre hodnotenie nákupu nie je primárne určený pre návštevníkov webových stránok Prevádzkovateľa mladších ako 16 rokov.

 

VI. Informácie o používaní súborov cookies a ukladaní IP adresy

Cookies sú malé súbory, ktoré do zariadenia Dotknutej osoby posielajú a ukladajú webové stránky Prevádzkovateľa, ktoré táto osoba navštevuje.

Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok Dotknutá osoba používa. Pri opakovanej návšteve týchto webových stránok internetový prehliadač Dotknutej osoby znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril.

Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok. Pojem cookies pre účely týchto podmienok sa vzťahuje aj na iné obdobné súbory, ktoré zhromažďujú informácie podobným spôsobom (napr. pixely, tzv. majáky, atď.).

Súbory cookies, ktorými webové stránky Prevádzkovateľa rozpoznávajú zariadenie Dotknutej osoby, môžu byť:

Relačné cookies, ktoré sa používajú počas návštevy webových stránok.

Trvalé cookies, ktoré sa používajú pri opakovaných návštevách webových stránok.

Z hľadiska toho, kto súbory cookies ukladá do zariadenia Dotknutej osoby, rozlišujeme:

Cookies prvej strany, ktorými sú také súbory cookies, ktoré boli umiestnené na túto webovú stránku Prevádzkovateľom.

Cookies tretích strán, ktorými sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do zariadenia Dotknutej osoby iným subjektom pri použití webových stránok Prevádzkovateľa. Súbory cookies tretích strán môže do zariadenia tejto osoby umiestňovať niekto, kto Prevádzkovateľovi poskytuje službu (napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager). Tretie strany nemajú prístup k dátam v súboroch cookies Prevádzkovateľa a rovnako Prevádzkovateľ nemá prístup ku cookies tretích strán.

Súbory cookies na týchto stránkach sú používané na nasledujúce účely:

Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by webové stránky Prevádzkovateľa nefungovala správne a ktoré sa automaticky umiestňujú do zariadenia Dotknutej osoby a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné cookies nemôžu identifikovať používateľa a sú používané iba za tým účelom, aby sa zaručilo správne zobrazenie webových stránok.

Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby Prevádzkovateľ vedel Dotknutú osobu identifikovať pri návrate na jeho webové stránky a pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových stránok vrátane zapamätania preferencií Dotknutej osoby a správy výkonu webových stránok.

Analytické súbory cookies umožňujú Prevádzkovateľovi vykonávať rôzne štatistické analýzy jeho webových stránok. Používajú sa v anonymizovanej podobe, čo znamená, že Dotknutú osobu nemôžu identifikovať a používanie týchto cookies môže Dotknutá osoba vo svojom internetovom prehliadači vypnúť.

Výkonnostné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť webových stránok Prevádzkovateľa, napríklad tým, že zaisťujú, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú.

Marketingové súbory cookies sa používajú na vykonávanie personalizovaných reklamných služieb. Neukladajú priamo osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej identifikácii internetového prehliadača a zariadenia Dotknutej osoby. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti upozorňuje, že odmietnutie použitia týchto súborov cookies nezabráni zobrazovaniu reklám na webových stránkach, avšak tieto reklamy už nemusia zodpovedať záujmom Dotknutej osoby. Tieto cookies môžu byť nastavené prostredníctvom stránok Prevádzkovateľa jeho reklamnými partnermi. Tieto spoločnosti ich môžu použiť na profilovanie záujmov Dotknutej osoby a na zobrazenie relevantných reklám aj na iných stránkach.

Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať?

Pri prvej návšteve webových stránok Prevádzkovateľa sa do zariadenia Dotknutej osoby ukladajú iba absolútne nevyhnutné súbory cookies. Pri návšteve webových stránok sa Dotknutej osobe zobrazí vyskakovacie okno, resp. cookies lišta, so správou upozorňujúcou na používanie cookies. Pokiaľ Dotknutá osoba neprijme/nepovolí všetky súbory cookies alebo nevyberie individuálne preferencie pre súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení.

Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne, resp. na cookies lište, Dotknutá osoba berie na vedomie používanie nevyhnutných cookies Prevádzkovateľom spôsobom opísaným v týchto podmienkach. Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré Prevádzkovateľ používa, platí, že tieto v zariadení Dotknutej osoby nebudú uložené, pokiaľ Dotknutá osoba nedá súhlas s ich použitím, ktorý možno kedykoľvek odvolať. Údaje o Dotknutej osobe získavané prostredníctvom súborov cookies sú teda získavané dobrovoľne, a to priamo od Dotknutej osoby.

Súbory cookies si po nastavení príslušných preferencií môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponuke s označením „Možnosti“ alebo „Nástroje“. Priamo v internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webových stránok, prispôsobovania a reklamy. Pre funkčnosť nového nastavenia zo strany Dotknutej osoby bude zrejme nutné aktualizovať načítanie webových stránok. V prípade vypnutia alebo odhlásenia z používania niektorých cookies už nebudú webové stránky Prevádzkovateľa k týmto súborom cookies pristupovať, ani ich čítať.

V zariadení môžu zostať aj naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy, prípadne ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies. Tieto môže Dotknutá osoba odstrániť vymazaním súborov cookies a medzipamäte internetového prehliadača pomocou nastavenia daného prehľadávača, pričom akákoľvek zmena nastavenia prehľadávača sa vzťahuje iba na tento konkrétny internetový prehliadač.

Webová stránka http://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexné informácie o úprave nastavení cookies v celom rade internetových prehliadačov. Prevádzkovateľ upozorňuje, že nakoľko nie je ani vlastníkom ani prevádzkovateľom tejto webovej stránky, nenesie zodpovednosť za jej obsah.

Prevádzkovateľ zároveň upozorňuje, že v prípade zakázania nevyhnutných súborov cookies (alebo všetkých súborov cookies) pomocou nastavení internetového prehľadávača, nebude fungovať jedna alebo viac základných funkcií jeho webových stránok, vrátane tých, ktoré majú zaistiť bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.

Prevádzkovateľ ďalej upozorňuje, že v prípade, ak Dotknutá osoba odmietne alebo odvolá súhlas s použitím akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo osobných údajov, nemusí zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebudú dotknuté.

Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie a aké sú práva Dotknutej osoby pri spracúvaní údajov za pomoci súborov cookies?

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu relačných cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov, resp. až do odvolania súhlasu s ich používaním zo strany Dotknutej osoby, ktorý je právnym základom pre ukladanie iných než nevyhnutných súborov cookies.

Nie všetky súbory cookies, ktoré tieto webové stránky používajú, sú spôsobilé identifikovať Dotknutú osobu, a preto nie sú považované za osobné údaje. Prevádzkovateľ napriek tomu týmito podmienkami informuje, že každá Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu v prípade, že právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Používanie IP adresy a iných nástrojov na webových stránkach Prevádzkovateľa

Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené tiež nástroje tretích strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies.

Takýmto nástrojom môže byť napr. Facebook plugin, ktorý Dotknutú osobu spojí s jej profilom na sociálnej sieti Facebook, pričom bližšie informácie o jeho používaní sú uvedené na stránkach: https://www.facebook.com/about/privacy/;

Takýmto nástrojom môže byť ďalej napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok Prevádzkovateľa, pričom bližšie informácie o ich používaní sú uvedené na stránkach: https://policies.google.com/privacy. Pre odhlásenie zo sledovania z Google Analytics kliknite na: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nad súbormi cookies tretích strán, ktoré nastavujú alebo čítajú súbory cookies na webových stránkach Prevádzkovateľa, nemá Prevádzkovateľ žiadnu kontrolu, pričom zároveň odporúča, aby si Dotknuté osoby  kontrolovali zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany.

Ak sa chcete opýtať na čokoľvek, čo sa týka spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím správcu osobných údajov na adrese: gdpr@happylife.eu.